Nokina West Trade kft.

9700 Szombathely, Gyöngyösparti sétány 3-4.

 

Telefon: 0036 /94 /310-580

Mobil:

0036 /20 /946-8969

0036 /20 /919-0555

Fax: 0036 /94 /510-697

 

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

www.nokina.hu

Nyitva tartás:

H-Cs: 8:00 - 16:30

P : 8:00 - 14:00

Nokina West Trade KFT

Különjáratú autóbusz közlekedés

Általános Szállítási Feltételei

Az eseti különjárati személyszállításra vonatkozó szerződés megrendelő írásbeli megrendelésével és a Nokina West Trade KFT írásbeli VISSZAIGAZOLÁSÁVAL jön létre, mely történhet emailben, faxon vagy levélben, kivételes esetekben a megrendelés történhet szóban, illetve telefonon is, ez esetben is szükséges az utólagos írásos megerősítés.

Árajánlat: nem minősül visszaigazolásnak.

  1. A különjárat megrendelése

A megrendelésnek általában tartalmaznia kell az alábbiakat:

- megrendelő vagy képviselőjének, megbízottjának, meghatalmazottjának nevét, címét, telefonszámát, cég esetén az adószámot, a cég képviseletre jogosult nevét.

-ha a megrendelő és költségviselő nem azonos, akkor a költségviselő nevét, nyilatkozatot , meghatalmazást, a költségek átháríthatóságáról

-az autóbusz kiállásának helyét, idejét, a várható visszaérkezés dátumát, az utasok számát

-az utazás célállomását, útvonalát, a több napos utazás részletes útitervét, programot, esetleges szálláscímeket, a meglátogatni kívánt célhelyeket

-számlázási cím, fizetés módja, bankszámlaszám

  1. Különjárat visszaigazolása:

-Amennyiben megrendelő vállalkozó árajánlatát elfogadta, úgy vállalkozó az ajánlatot visszaigazolja az alábbiak szerint:

-Megrendelővel közli az autóbusz típusát, kényelmi és felszereltségi fokozatát (mely honlapunkon megtekinthető), a gépkocsivezető nevét, az autóbuszban található ülőhelyek számát, igény esetén ülésrendet.

-Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy saját gépjárműparkján túlmenően alvállalkozót vonjon be a teljesítésbe, mely alvállalkozó saját autóbuszával azonos, vagy közel azonos minőségű vagy komfortfokozatú autóbuszt biztosít.

-A személyszállítás díját – beleértve a járulékos költségeket is – továbbá közli az utazás céljától függően, hogy a személyszállítási díj általános forgalmi adó tartalmát, az autóbusz vezetők számát.

-Esetleges módosításokat , javaslatokat ha a megrendelő által kért igények nem vagy csak részben teljesíthetők, különös tekintettel az autóbusz vezetők számára figyelembe véve a maximális vezetési időket.

-A fizetés módját, vállalkozó bankszámlaszámát, fizetési határidőt, esetleges előleg bekérés összegét és időpontját.

-A különjárat visszaigazolását a különjárat megkezdéséig közös megegyezéssel lehet módosítani.

-A Nokina West Trade Kft fenntartja jogot, hogy az esetleges különjárati megrendelés teljesítését indoklás nélkül is megtagadhatja, ha vismayor áll fenn.

-Amennyiben a személyszállítás előleg fizetéshez között, a bekért előlegek határidőre történő meg nem fizetése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely a megrendelés megtagadását vonja maga után.

  1. Különjárati megrendelés lemondása:

-Különjárati megrendelés lemondása írásban történhet a következők szerint:

-a különjárati megrendelés lemondása az utazás tervezett időpontját megelőző 30 nappal kötbér mentesen lehetséges. 15 és 30 nap közötti időszakban 20 %, 5-és 15 nap közötti időszakban 30 %, és utazást megelőző 5 napon belül 40 % meghiúsulási kötbért köteles megrendelő vállalkozónak megfizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a személyszállítás várható költségének előzőekben közölt %-os arányával számított összege. Amennyiben vállalkozó a lemondást követően az autóbuszt azon napra vagy időszakra, melyet a lemondás érint hasznosítani tudja, úgy a meghiúsulási kötbér igényétől részben vagy egészében eltekinthet.

  1. Különjárati autóbusz kiállítása, felelősség, forgalmi zavar

Ha a Nokina West Trade Kft. a visszaigazolt megrendelés alapján a különjárat teljesítésére az autóbuszt nem, vagy a visszaigazolásban megjelölt időponttól számított 30 percen belül nem állítja ki, a megrendelő az autóbusz igénybevételétől elállhat. Ebben az esetben megrendelő kártérítésként kérheti a más autóbusz igénybevételéért kifizetett díjtöbbletet, továbbá a szerződésszegés folytán igazolt kárt, de a kártérítés felső határa az autóbusz típusra megállapított minimum díj 3-szorosánál több nem lehet.

Nem köteles vállalkozó kártérítést fizetni, ha bizonyítja, hogy a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az tőle az adott helyzetben elvárható.

Ha a különjárat közlekedése – átmenetileg – egyáltalán nem, vagy csak kerülő úton lehetséges, vállalkozó erről a megrendelőt vagy annak megbízóját tájékoztatja. Ha útközben a különjárat továbbhaladását valamilyen körülmény akadályozza, vállalkozó köteles megrendelő rendelkezésére álló más járművel az utasok továbbszállításáról gondoskodni, amennyiben az lehetséges, és azt a megrendelő igényli.

Vállalkozó nem köteles megtéríteni a megrendelő kárát ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ez esetben az esetleges késésekből eredő kártérítések alól is mentesül (a közlekedést hátráltató időjárási-, út- és forgalmi viszonyok, elhúzódó határkezelés, betegápolás a buszon, stb.)

A több napos különjárat során a biztonságot nagymértékben befolyásolja az autóbusz vezető pihentségi foka, a pihenésre alkalmas szállása, mely szállások megrendelése és eltérő megállapodás hiányában felmerült költségek viselése megrendelő feladata. Ha az autóbuszvezető részére nem, vagy nem megfelelő minőségű szállás áll rendelkezésre, úgy a túravezetővel történt előzetes konzultációt követően az autóbuszvezetők felhatalmazást kapnak arra, hogy a csoport biztonsága érdekében a legközelebbi pihenésre alkalmas szálláson pihenjék ki magukat a megrendelő költségére. Amennyiben megrendelő a számla ellenértékét a helyszínen nem egyenlíti ki, úgy az a fuvarszámlába beépítésre kerül.

Vállalkozó tájékoztatja megrendelőt, hogy az autóbusz vezetők vezetési és pihenési ideje az alábbiak, melyeket a megrendeléskor illetve az egy vagy több napos program összeállításakor kötelező figyelembe venni:

  • az autóbusz vezetők napi maximum vezetési ideje 9 óra

  • 4 óra vezetési idő letelte után minimum 45 perc pihenőidőt kell tartani mely több, 2-3 részben is kivehető

  • 6 napos munkában töltött idő után 36 óra egybefüggő pihenőidőt kell biztosítani

  1. A programtól való eltérés, megrendelő kérésére

Különjárat teljesítése során megrendelő vagy megbízottja kérheti az útvonal kisebb módosítását, ha annak többletköltségeit egyidejűleg vállalja, és nem veszélyezteti a személy és vagyonbiztonságot, vagy a foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat, továbbá a közúti közlekedés szabályait.

Ha a megrendelő célszerűtlen és szakszerűtlen utasítást ad, az autóbuszvezető azt köteles megtagadni, s ennek tényét a menetlevélen rögzíteni.

  1. A különjárati autóbusz elbocsátása

A különjárati személyszállítás akkor tekinthető befejezettnek, ha a megrendelésben megjelölt útvonalon a személyszállítás megtörtént, és megrendelő megbízottja nem ad további rendelkezést, az autóbuszt elbocsátja.

Az autóbusz elbocsátásakor az autóbuszvezetőnek a megrendelő megbízottjával (csoport vezetőjével) együtt át kell vizsgálnia az utasteret, valamint a külső csomagtartót, hogy nem maradt-e az autóbuszon az utasok tulajdonát képező tárgy, illetve nem történt-e az autóbuszon rongálás vagy károkozás, rendkívüli takarítást igénylő szennyezés.

Ha az autóbuszvezető a megrendelő megbízottjának távozása után talál tárgyat az autóbuszban, és azt a csoport vezetője, vagy ha azonosítható a gazdája, és nem vesz át, akkor ezen tárgyakat vállalkozó talált tárgyakként kezeli, és aszerint jár el.

Az autóbuszban a különjárat során keletkezett rongálásokat, károkat ugyancsak a megrendelő megbízottjával írásban kell elismertetni. Ha károkozás észlelhető, és a károkozó személye is ismertté vált, a károkozást annak előidézőjével kell írásban elismertetni, a személyi adatainak, és a károkozás körülményeinek feljegyezéseivel.

Ha a károkozó személye nem beazonosítható, úgy az okozott kárért megrendelő köteles helytállni.

  1. Számlázás

Különjárati díjak számlázásának alapjául a különjárati autóbusz menetlevél teljesítményei, a megrendelés visszaigazolásának alkalmával megadott díjtételek szolgálnak.

Felszámításra kerülnek továbbá a különjárat során felmerülő mellékdíjak, napi díj, biztosítási díj, autópályadíj, útdíj, határbelépés díja, parkolás díja, autóbuszvezetők szállásdíja, stb.

Az elszámolás alapjául szolgáló futásteljesítmény (km) a telephelyről való kiállástól a telephelyre való visszaérkezésig tart.

A fuvardíj megállapítása alternatív díj számítással is történhet, miszerint a km és óradíjat meg kell szorozni a díjszámítási idővel illetve távolsággal, és a két eredmény közül a magasabb kerül számításra. Díjszámítási idő a telephelyről indulástól a telephelyre visszaérkezésig eltelt idő.

Legcsekélyebb fuvardíjak: visszaigazolásban közöltek szerint, de általában időalapú számlázás esetén 6 óra, km díj alapúnál 150 km.

A visszaigazolt km tarifa betegség, baleset és poggyászbiztosítási szolgáltatást nem tartalmaz, ezen igényét megrendeléskor kérjük jelezze. Amennyiben igényt tart rá, úgy az utasbiztosítást tudunk biztosítani mind belföldi, mind külföldi utakra. Ezen igényét írásbeli nyilatkozat útján kell jeleznie.

Kérjük ha mód van rá, a megrendelés mellé utas listát is mellékelni szíveskedjenek.